ការពិភាក្សា-Discussion

អ្វីទៅជាសិទ្ធិមនុស្ស ? ដំណោះស្រាយ
នីតិរដ្ឋ ដំណោះស្រាយ
ទំនាក់ទំនងរវាងសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋ
ដំណោះស្រាយ
ប្រវត្តិនៃការកកើតសិទ្ធិមនុស្ស ដំណោះស្រាយ
ប្រភេទក្រុមទន់ខ្សោយដែលត្រូវទទួលការការពារ ដំណោះស្រាយ
ទម្រង់នៃការបែងចែកសិទ្ធិមនុស្ស ដំណោះស្រាយ
គោលនយោបាយសាធារណៈ ដំណោះស្រាយ
មូលដ្ឋានគតិយុត្តិនៃអំពើរបស់រាជការ ដំណោះស្រាយ
នីតិបុគ្គលសាធារណៈ និង នីតិបុគ្គលឯកជន ដំណោះស្រាយ
Advertisements

One Response to ការពិភាក្សា-Discussion

  1. camdc says:

    i am in master of law

Comments are closed.