សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្លុករបស់យើងខ្ញុំ

[ … ប្លុកកំពុងធ្វើការកែសម្រួល និងបញ្ចូលទិន្នន័យបន្ថែម … ]

This is CAMDC (Cambodia Document Center) which you can find more information or other document which relating to the Kingdom of Cambodia with this site.

នៅក្នុងប្លុកមួយនេះ លោកអ្នកអាចស្វែងរកឯកសារភាគច្រើនជាភាសាខ្មែរដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសអត្ថបទ​ច្បាប់​ផ្សេងៗ​ដែលកំពុងតែអនុវត្តន៍ផងដែរ ។ គោលបំណងនៃការបង្កើតគឺចង់ចែករំលែកនូវឯកសារក៏ដូចជាបទពិសោធន៍​ដែល​យើងបាន​ជួប​ប្រទះអោយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏និស្សិតផ្សេងទៀតបានយល់ និងងាយស្រួលក្នុងការស្រាវជ្រាវពង្រីកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួន ។

The concept for creating this site such as

  1. To help Cambodian people easy to find document in Khmer and enhance their ability or capacity to be the best
  2. To share experience, information, general knowledge, news around the world to Cambodian people
  3. Provide solution abow law fact or law procedure to people who have problem or wonder about something can email to us
  4. Finding partner that want to develope Khmer document to help our country
  5. Change the mind of Cambodia people to open heart or mind for sharing everythign we have known to other people
  6. Provide the best idea which important to people
Advertisements
Posted in Published | Leave a comment