ពាក្យច្បាប់-Legal Term

ពាក្យបច្ចេកទេសច្បាប់
នៅក្នុងទំព័រនេះអ្នកអាចធ្វើការសិក្សាពាក្យដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យច្បាប់បានដោយងាយស្រួលរួមមាន​ទាំងករណីសិក្សាខ្លះៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ដែលកំពុងអនុវត្តន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ៖
សាក្សី
មេធាវី
ជនជាប់ចោទ
តុលាការ
រឿងក្តី
បណ្តឹង
ដើមចោទ
ចុងចោទ
ចៅក្រម
ក្រឡាបញ្ជី
ព្រះរាជអាជ្ញា
ព្រះរាជអាជ្ញារង
ចារី
ជនសមគំនិត
ឧក្រិដ្ឋជន
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s