រដ្ឋាភិបាលនីតិកាល៤ ទំព័រ៤

២៣- ក្រសួងទេសចរណ៍ (Ministry of Tourism)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម សំ ព្រហ្មនា រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម រស់ រ៉េន រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម សៀង គឹមហាន រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម សូ ម៉ារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម ជុំ អ៊ៀក រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម គីម អ៊ូច័ន្ទសាមិត្រ រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម លី ប៊ុនធឿន រដ្ឋលេខាធិការ
៩- ឯកឧត្តម គោ ស៊ុំសារឿន រដ្ឋលេខាធិការ
២៤- ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា (Minstry of Regions and Cults)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម មិន ឃិន រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម ផ្លោក ផន រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ឈម អៀម រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម ម៉ែន ហាន រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម ដោក ណារិន រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម សុះ មុះសិន រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម នរៈ រតនវឌ្ឍនោ រដ្ឋលេខាធិការ
៨-លោកជំទាវ ផុន ផល្លា រដ្ឋលេខាធិការ
២៥- ក្រសួងកិច្ចការនារី (Ministry of Women’s and Veteran’s Affairs)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- លោកជំទាវ អ៊ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រី
២- លោកជំទាវ ខេង សំវ៉ាដា រដ្ឋលេខាធិការ
៣- លោកជំទាវ ឃឹម ចំរើន រដ្ឋលេខាធិការ
៤- លោកជំទាវ ច័ន្ទ សូរិយ៍ រដ្ឋលេខាធិការ
៥- លោកជំទាវ អ៊ឹម ស៊ីថែ រដ្ឋលេខាធិការ
៦- លោកជំទាវ ស៊ី ដេហ្វីន រដ្ឋលេខាធិការ
៧- លោកជំទាវ សាន្ត អារុណ រដ្ឋលេខាធិការ
៨- លោកជំទាវ ស៊ីវណ្ណ បុទុម រដ្ឋលេខាធិការ
២៦- ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (Ministry of Labour and Vocational Training)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម ពេជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការ
៣- អូស្មាន់ ហាស្សាន់ រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម កាន់ ម៉ន រដ្ឋលេខាធិការ
៥- លោកជំទាវ ប្រាក់ ចន្ថា រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម អ៊ុំ មាន រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម ហ៊ុយ ហាំងសុង រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម ម៉ម វណ្ណៈ រដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានចំណុះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
១- រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋលេខាធិការ
២- រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
ឯកឧត្តម ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ រដ្ឋលេខាធិការ

ដំបូង | ត្រឡប់ក្រោយ | បន្ទាប់

Advertisements