រដ្ឋាភិបាលនីតិកាល ៤​ ទំព័រ២

៨- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (Ministry of Commerce)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តី
២- ឯកឧត្តម កឹម ស៊ីថន រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ប៉ាន់ សូរស័ក្តិ រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម ឱក ប៊ុង រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម ច័ន្ទ នរ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម កែវ សុខណៃ រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម ម៉ៅ ថូរ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម វ៉ា ជាង រដ្ឋលេខាធិការ
៩- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល (Ministry of Industry Mines and Energy)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្រ្តី
២- ឯកឧត្តម អ៊ិត ប្រាំង រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ខ្លូត រ៉ាន់ឌី រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម ញ៊ឹក ច្រឹក រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម ជា ស៊ាងហុង រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម សាត សាមី រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម តាន់ គឺមវិន់ រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម ភោគ សុវណ្ណរិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ
១០- ក្រសួងផែនការ (Ministry of Planning)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ឆាយ ថន រដ្ឋមន្រ្តី
២- ឯកឧត្តម អ៊ូ ឱហាត រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ហ៊ុល លឹម រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម អ៊ុក ចាយ រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម ហ៊ូ តាំងអេង រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម ង៉ែ ឆាយលាង រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម អ៊ិន សារឿន រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម សូរ ណាត រដ្ឋលេខាធិការ
១១- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (Ministry of Education Youth and Sport)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម អ៊ឹម សិទ្ធី រដ្ឋមន្រ្តី
២- ឯកឧត្តម ពិត ចំណាន រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ប៊ុន សុខ រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម ម៉ក់ វ៉ាន់ រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម ណាត ប៊ុនរឿន រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម ជ័យ ចាប រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម អ៊ុក មឿន រដ្ឋលេខាធិការ
៨- លោកជំទាវ ភឿង សកុណា រដ្ឋលេខាធិការ
១២- ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធ និងយុវនីតិសម្បទា (Ministry of Social Affairs Veterans and Youth Rehabiliattion)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម នឹម ថូត រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម យី យ៉ូន រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម សយ ស៊ីផុន រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម សោម ចាន់រ៉ែម រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម មុត ខៀវ រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម សែម សុខា រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម ហាវ ប៊ុនសែ រដ្ឋលេខាធិការ
៩- ឯកឧត្តម តោ សឿត រដ្ឋលេខាធិការ
១៣- ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ (Ministry of Land Management Urban Planning and Construction)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម អ៊ឹម ឈុនលឹម រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម ឆាន់ សាផាន រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម នុត ណារ៉ាង រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម ប្រាក់ ហម រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម ភឿង សុភ័ណ រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម រត្ន័ សារិន រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម ឈឹម កៃលាង រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម គឹម កុសល រដ្ឋលេខាធិការ
១៤- ក្រសួងបរិស្ថាន (Ministry of Environmet)
ចុចទីនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន Click here go to Website
១- ឯកឧត្តម ម៉ុក ម៉ារ៉េត រដ្ឋមន្ត្រី
២- ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ស៊ុន រដ្ឋលេខាធិការ
៣- ឯកឧត្តម ខៀវ មុត រដ្ឋលេខាធិការ
៤- ឯកឧត្តម ខុង សំនួន រដ្ឋលេខាធិការ
៥- ឯកឧត្តម យិន គឹមស៊ាន រដ្ឋលេខាធិការ
៦- ឯកឧត្តម ធឹក គ្រឿងវុត្ថា រដ្ឋលេខាធិការ
៧- ឯកឧត្តម ហែម កុលបុត្រ រដ្ឋលេខាធិការ
៨- ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ូឡេង រដ្ឋលេខាធិការ

ដំបូង | ត្រឡប់ក្រោយ | បន្ទាប់

Advertisements