ប្រភេទក្រុមទន់ខ្សោយ

Discussion :

កំនត់ប្រភេទក្រុមទន់ខ្សោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា


ប្រភេទក្រុមទន់ខ្សោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន ៖ កុមារ ជនក្រីក្រ ស្រ្តី ជនពិការ ជនជាតិភាគតិច ជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ ក្រុមសាសនាមិនមែនព្រះពុទ្ធ ចាស់ជរា ។
តាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដើម្បីអោយអ្នកដែលមិនមានសមភាពគ្រប់គ្រាន់ចំពោះមុខច្បាប់ក្លាយទៅជាមានសមភាពពេញលេញដូច គេឯងនោះ ៖
–      រដ្ឋត្រូវធានានូវប្រសិទ្ធិភាពនៃការអនុវត្តន៍ច្បាប់និងមិនផ្ទុយពីអនុសញ្ញានានាដែលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់
–      អនុញ្ញាតអោយជនរងគ្រោះបង្ហាញពីទស្សនៈនិងកង្វល់របស់ពួកគេ
–      ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការអប់រំអោយបានពេញលេញទូទាំងប្រទេសពីការរើសអើងគ្រប់ប្រភេទទៅលើក្រុមទន់ខ្សោយទាំងនោះ
–      ផ្តល់ការជួយគាំទ្រសមស្របដល់ជនងាយរងគ្រោះទាំងនោះគ្រប់ចំនាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់
–      រដ្ឋគួរពិចារណានៅក្នុងវិធានច្បាប់នូវការហាមប្រាមការរំលោភអំនាចនិងផ្តល់ការដោះស្រាយដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះ
–      រដ្ឋគួរពិនិត្យរាល់ការអនុវត្តន៍ច្បាប់ដែលចូលជាធរមាន
–      អនុញ្ញាតអោយជនរងគ្រោះបានប្តឹងទាមទារសំនងព្យសនកម្ម និង ដោះស្រាយឲសមស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s