នីតិរដ្ឋ

Discussion :

នីតិរដ្ឋ

–    និយមន័យនៃនីតិរដ្ឋ
–    ធាតុសំខាន់ៗនៃការកសាងនីតិរដ្ឋ
–    ទំនាក់ទំនងរវាងនីតិរដ្ឋនិងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្ស
–    ការវិវត្តន៍នៃទ្រឹស្តីនីតិរដ្ឋ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s