នីតិបុគ្គលសាធារណៈនិងនីតិបុគ្គលឯកជន

Discussion :

នីតិបុគ្គលសាធារណៈនិងនីតិបុគ្គលឯកជន

នីតិបុគ្គលមានពីរប្រភេទគឺ នីតិបុគ្គលសាធារណៈនិងនីតិបុគ្គលឯកជន ។
នីតិបុគ្គលសាធារណៈ គឺជារាល់អំពើទាំងឡាយរបស់រាជការដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមន្រ្តីភ្នាក់ងាររាជការដែលតំនាងឲនីតិបុគ្គល​សាធារណៈ ។ ​នីតិបុគ្គលសាធារណៈ ពុំដែលកើតចេញពីគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្ទាល់របស់រាស្រ្តឯកជននោះទេគឺចេញពីអាជ្ញាធរសាធារណៈ​ជានិច្ចមិនដូចនីតិបុគ្គលឯកជន ដែលកើតចេញពីគំនិតពួកឯកជន ។

ហុង សុវណ្ណរ៉ា

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s