បទដ្ឋានគតិយុត្តិអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ សិទ្ធិមនុស្ស

ប្រភពគតិយុត្តិពាក់ព័ន្ធកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្ស

១. អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ កាតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ពិធីសា
២. ទំនៀមទំលាប់អន្តរជាតិ
៣. គោលការណ៍គតិយុត្តិទូទៅ ៖ ដែលចេញមកពីអ្នកប្រាជ្ញឧទាហរណ៍ដូចជា
–    គោលការណ៍បុគ្គលមិនអាចចោទនូវទោសដដែលលើបទល្មើសដែលបានកាត់ហើយនោះទេ (Principle of Juscata)
–    គោលការណ៍មិនប្រតិសកម្ម (នៅក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ) (Principle of Non-Retroactivity of Law)
–    គោលការណ៍គ្មានបទល្មើសណាដែលត្រូវបានចោទដោយគ្មានច្បាប់នោះទេ (Principle of No Crime without Law)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s