ហេតុអ្វីសិទ្ធិមនុស្សក្លាយជាបញ្ហាសកល

Discussion :

ហេតុអ្វីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្លាយជាបញ្ហាសកល ?

បានជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្លាយជាបញ្ហាសាកលដោយសារតែរដ្ឋបានរួមគ្នាចូលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយរដ្ឋទាំងនោះ បានយកសិទ្ធិមនុស្សទៅដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនសំរាប់ការអនុវត្តន៍ ។

Advertisements