អំពើរបស់រាជការ

Discussion :

មូលដ្ឋានគតិយុត្តិនៃអំពើរបស់រាជការ

អំពើរបស់រាជការគឺរាល់កិច្ចការទាំងឡាយរបស់រាជការដែលកិច្ចការនោះមានច្រើនឥតគណនាដែលយើងអាចនិយាយបានយ៉ាងដូចនេះថា៖
១ – រាជការកិច្ចដែលទាក់ទងនឹងការធ្វើច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋាន សេចក្តីសំរេចនានា ហើយនិងការធ្វើកិច្ចសន្យា ។
២ – ការរៀបចំរដ្ឋបាលនិងសកម្មភាពរបស់រាជការ ។
ការងារទាំងអស់ត្រូវប្រព្រឹត្តដោយឈរមូលដ្ឋានគតិយុត្តិយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែលប្រទេសនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រូវប្រកាន់យក ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s